Samstag 3. August

15:00
Outdoor
15:30
Outdoor
17:00
Outdoor
18:30
Outdoor
21:30
Indoor
23:00
Abu Hisham & Munshid Abu Nour Shami
Indoor
23:45
Indoor

Sonntag 4. August

12:30
Faridah & Friends
Indoor
13:30
Indoor
14:30
Outdoor
15:30
Outdoor
16:30
Hadrah
Outdoor
Änderungen vorbehalten!